top of page

Disclaimer

Op deze pagina vind je achtereenvolgens onze


Algemene Voorwaarden   -   Klachtenregeling   -   Disclaimer   -   Privacyverklaring 

BliX-EM is gevestigd te Bathmen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 6767553
Gelijktijdig met het, verplicht, invullen en retour mailen van de ingevulde Gezondheidsverklaring of Floor® intake Zwangerschaps- en/of Hersteltraining verklaar je deze naar waarheid ingevuld te hebben en kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden, klachtenregeling, disclaimer en Privacyverklaring. 

Algemene voorwaarden

a.     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (een Deelnemer) die deelneemt aan een individueel en/of groepsgewijs aangeboden in- of outdoor-training of een coachtraject, aangeboden en/of verzorgd door BliX-EM, en anderzijds BliX-EM.

b.     De inhoud van iedere activiteit staat op de website van BliX-EM.    

c.     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Strippenkaart, elke losse training- of coaching activiteit en/of groepsgewijze of individuele trainings-en coaching programma’s. Zowel door aanschaf van een Strippenkaart, trainings- of coachprogramma- alsook door eenmalige deelname aan een activiteit verklaart de Deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
d.     Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.
e.      BliX-EM kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op onze genoemde websites. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden als PDF verstrekt.
f.     Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden strijdig is met een besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn, onredelijk bezwarend wordt geacht of op grond van enig besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn nietig is of vernietigd wordt, zal uitsluitend de nietige of vernietigde bepaling of het nietige of vernietigde deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven, en is het BliX-EM toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de (deels) nietige of vernietigde bepaling.
 

Overeenkomst

a.     Een overeenkomst tussen BliX-EM en een Deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie van een Deelnemer.    
b.     Voor BliX-EM ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een Deelnemer aan al zijn verplichtingen, waaronder eventueel betaling, is voldaan.
c.     Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van BliX-EM. Wijziging van een overeenkomst kan voor een Deelnemer kosten met zich meebrengen.
d.     Een overeenkomst tussen BliX-EM en een Deelnemer bestaat uit:

(1)   een Strippenkaart, die in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan een beperkt aantal in- of outdoortrainingen

(2)   het aanmelden en inschrijven voor een individueel- of groepsgewijs trainings-of coachtraject dat in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan een traject.

Strippenkaarten

a.     Een Strippenkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar
b.    Een Strippenkaart is beperkt geldig. De momenteel geldende duur voor de diverse kaarten van 5, 10 of 20 trainingen wordt aangegeven bij de beschrijving van de kaart in onze online shop (powered door het online klantenportaal van BliX-EM genaamd Eversports)
c.     Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de geldigheid van een Strippenkaart via een schriftelijk verzoek worden opgeschort. BliX-EM heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd.
d.     Een Strippenkaart loopt automatisch en zonder berichtgeving af. Het online inschrijven voor een activiteit is dan niet meer mogelijk. Een Strippenkaart wordt niet stilzwijgend verlengd.
e.     De actuele prijzen van de Strippenkaarten en de trajecten staan vermeld op de websites van BliX-EM (blix-em.nl) en op het online klantportaal van Eversports. BliX-EM heeft het recht deze prijzen eenzijdig te verhogen. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de genoemde websites. Prijsverhogingen hebben geen effect op eerder afgesloten en betaalde Strippenkaarten en trajecten.
f.     Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden via de online aankoop in onze webshop via het Eversports-klantaccount    
Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving is een Deelnemer alle kosten, die BliX-EM of een door BliX-EM ingeschakelde derde partij heeft gemaakt ter incassering van enig bedrag dat een Deelnemer aan BliX-EM verschuldigd is, aan BliX-EM verschuldigd.
h.      BliX-EM heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien een Deelnemer niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
 

Deelname aan - en afgelasting van - een activiteit 

a.     Een Deelnemer dient zich, bij gebruik van de applicatie Eversports, voorafgaand aan een training aan te melden via het daarvoor bestemde online aanmeldingssystem. Zonder aanmelding heeft een Deelnemer geen recht op deelname aan de training.
b.     Een Deelnemer kan zich tot bepaalde tijd (te zien op de kalender bij infobalk van desbetreffende activiteit) voor aanvang van een training nog uitschrijven. Zonder tijdige uitschrijving wordt in het geval van een Strippenkaart één (1) strip in rekening gebracht,
c.     BliX-EM is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste roosters en locaties zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de online Eversports-kalender en de website van BliX-EM.
d.    BliX-EM heeft tot het tijdstip van aanvang het recht een reguliere training of trainingstraject bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In dat geval worden in rekening gebrachte strippen gecrediteerd.
e.     Buitengewone omstandigheden leveren voor BliX-EM altijd overmacht op en ontheffen BliX-EM van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is BliX-EM ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.
f.      Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. BliX-EM is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een training door gevaarlijke weersomstandigheden.
g.     Indien een Deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een training daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door BliX-EM van de training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Deelnemer.

Aansprakelijkheid

a.     Voorafgaand aan deelname aan een BliX-EM-training dient de Deelnemer een online gezondheidsverklaring naar waarheid in te vullen en te ondertekenen. Mocht de trainer/medewerker van BliX-EM de gezondheidssituatie niet verantwoord vinden voor deelname dan zal dit aan de Deelnemer worden uitgelegd. Deze gezondheidsverklaring wordt na aanmelding voor een proeftraining toegestuurd en dient volledig en naar waarheid weer ingevuld retour gemaild zijn uiterlijk 1 uur voor aanvang van de proeftraining.
De trainer/medewerker van BliX-EM kan de klant vragen nadere informatie te willen verstrekken, of na overleg en met goedkeuring van Deelnemer een specialist raadplegen alvorens toestemming aan de potentiele Deelnemer te verlenen tot deelname.
b.    Deelname aan een activiteit geschiedt te allen tijde op eigen risico.
c.     BliX-EM, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een Deelnemer aan een activiteit.
d.     Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van BliX-EM, haar medewerkers en trainers, is BliX-EM niet aansprakelijk.
e.     BliX-EM is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een Deelnemer mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een training. Adviezen gegeven door medewerker(s) en trainer(s) van BliX-EM  zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
f.     BliX-EM is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een activiteit.
Een Bootcamp “regular” is intensief. Een Deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan deze training. Indien een Deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een Deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een Deelnemer advies in te winnen bij een arts.
g.     BliX-EM  behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.
h.     BliX-EM is niet verzekerd voor schade van een Deelnemer. Een Deelnemer, contractspartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een activiteit.
i.     De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die is in verband met deelname aan een activiteit is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

Klachtenregeling

Bent u niet tevreden over de kwaliteit van onze producten of de organisatie zelf dan horen wij dat graag. Alvorens het formele traject van afhandeling van klachten te bewandelen, kiezen wij ervoor om te proberen deze eerst samen met u te verhelpen.

 

Anonieme klachten zullen we niet in behandeling nemen, een formele klacht wordt altijd schriftelijk ingediend en bevat dan ook ten minste:

  • uw naam en adres,

  • de dagtekening;

  • een nauwkeurige omschrijving van de klacht;

  • de periode of het moment van ontstaan vd klacht.

 

Deze schriftelijke klachten kunnen vervolgens worden verzonden naar:
BliX-EM, T.a.v. de directie
Veldkampsteeg 16
7437 PG BATHMEN
 

Afhandeling van de klacht
1. Wij zullen een formeel ingekomen klacht serieus, vlot (binnen 48 uur) en uiteraard vertrouwelijk in behandeling nemen en je daarover berichten.
1.1 De directie bepaalt per klacht de noodzaak van het eventueel aanstellen van een team (klachtencommissie) van minstens 2 leden, waarvan één van deze leden een onafhankelijke derde is.
1.2 De behandeling van de klacht geschiedt door de directie of de klachtencommissie, die het verhaal van beide partijen betrekt in de afweging.
1.3 De tijd om tot een oplossing te komen bedraagt maximaal vier weken, tenzij we daar in overleg andere afspraken over maken.
1.4 De directie of klachtencommissie, beslist binnen 4 weken over de klacht.
1.5 De uitspraak van de klachtencommissie is voor alle partijen bindend.
1.6 De klachtencommissie kan wegens bijzondere omstandigheden de afhandeling van de klacht voor ten hoogste 4 weken opschorten.
1.7 De klachtencommissie doet dan van deze verdaging melding aan de klager, onder vermelding van de reden van verdaging en de nieuwe termijn waarbinnen de afhandeling van de klacht naar verwachting plaats zal kunnen vinden.
1.8 De directie of klachtencommissie, stelt de klager in de gelegenheid te worden gehoord als deze dat wenst.
1.9 De klachtencommissie maakt een verslag van het horen, welke deel uit maakt van de terugkoppeling naar directbetrokkenen.
1.10 Indien BliX-EM de klacht naar uw tevredenheid heeft afgehandeld, of wanneer u aangeeft tot verdere afhandeling af te zien, vervalt de verplichting tot verdere afhandeling. 
Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht of de uitspraak van de directie of de klachtencommissie, kunt u zich wenden tot de bevoegde rechter.

Wij houden een overzicht bij van alle binnengekomen klachten. De op de klacht betrekking hebbende stukken worden na de behandeling van de klacht gearchiveerd door BliX-EM en tenminste twee jaar na afhandeling bewaard.

Disclaimer

a.     De verstrekte informatie op de websites www.blix-em.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.
b.      Hoewel BliX-EM de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar websites, kan BliX-EM niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de Gegevens, tenzij er aan de zijde van BliX-EM sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
c.     De websites van derde partijen waarnaar op de website www.blix-em.nl hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door ons gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.
d.     De website www.blix-em.nl en de inhoud daarvan zijn beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van BliX-EM. 

Privacy verklaring

Versie 20 juli 2020 conform AVG-richtlijnen.

Je hebt onze website www.blix-em.eu bezocht. 

Dat doe je je waarschijnlijk omdat je op zoek bent naar meer informatie. Bij nadere interesse kun je je vraag of verzoek ook aangeven op het contactformulier. Met deze acties laat je online sporen na en/of persoonlijke gegevens achter.
Dat vraagt om bewust informeren en beveiligen.

Als onderneming zijn wij verplicht je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens; wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring. We hebben geprobeerd deze zo beknopt, transparant, begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk te laten zijn. Onze medewerkers, en/of door ons ingeschakelde derden, verplichten wij om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van jouw gegevens eveneens te respecteren en daarin onze visie uit te dragen.

Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld
Uiteraard. Als je het contactformulier invult gebruiken we deze gegevens alleen voor het doel waarom jij het formulier invult. Als je een kennismakingsgesprek of een proeftraining aanvraagt via de button naar het contactformulier, gebruiken we je e-mailadres of telefoonnummer om contact met je op te nemen. De persoonlijke toelichting die je er eventueel bij vermeldt, verlaat onze mailbox niet. Over dat alles hieronder in detail meer.
 

Over welke persoonsgegevens gaat het precies?
Doordat je de website bezoekt, een contactformulier invult, en/of gebruik maakt van de diensten van BliX-EM worden je persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres (het adres vanaf waar de website is bezocht, oftewel de gebruikte internetverbinding) en gegevens over je activiteiten op de website. 
 

Waarom worden die opgevraagd?
Om contact met je op te nemen en om de door jou verzochte dienstverlening te kunnen uitvoeren. We gebruiken je naam en contactgegevens logischerwijs om een eerste contact te zoeken, daarna te onderhouden en je te informeren over relevante, aan de activiteit(en) gerelateerde zaken. Onze training/coaching is inclusief alle support buiten de activiteiten om, en alle informatie die je per mail deelt, slaan we zorgvuldig op. Telefonisch gedeelde informatie wordt niet schriftelijk vastgelegd zonder jou eerst om toestemming daartoe te vragen. Je gegevens worden tevens verwerkt om je te informeren over onze bedrijfsactiviteiten, en om bezoekersgedrag te analyseren ter verbetering van de website.
 

Wat gebeurt er niet met je gegevens?
Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).
 

Worden je gegevens met derden gedeeld?
Ja, maar uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening. Denk dan aan:

  • de bank, vanwege de verwerking van betalingen

  • belastingadviseur, vanwege controles/inzage in facturen met adresgegevens tbv belasting- aangiftes

  • hoster van ons online boekhoudsysteem

  • hoster van ons online ledenadministratie softwarepakket

  • websitehoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren

Met al deze ‘verwerkers’ zijn verwerkersovereenkomsten gesloten.

 

Wat gebeurt er terwijl je surft?
Technische en functionele cookies worden gebruikt om onze website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. Daarnaast worden via Google Analytics algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres.
 

Cookies – laat ze voor je werken
Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer of mobiele apparaat. Via de instellingen van je internetbrowser kun je je afmelden voor cookies (niet meer opslaan), alle eerder opgeslagen informatie verwijderen, en een melding laten geven bij verzending van een cookie. Let er wel even op dat sommige websites minder goed kunnen functioneren als je alle cookies uitschakelt.

 

Google Analytics – op privacy-vriendelijke wijze
Daarmee wordt bezoek- en klikgedrag op de website geanalyseerd. Die informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en verwerkt in rapporten over het functioneren van de website. Op de websites van Google en Google Analytics vind je hun privacy beleid met meer informatie.

Dit verzamelen van gegevens gebeurt op een privacy-vriendelijke manier; het unieke klantgedeelte van het IP-adres hebben we geanonimiseerd, ‘gegevens delen’ is uitgezet, en er wordt geen gebruik gemaakt van een combinatie van andere Google-diensten met Google Analytics.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier hebben wij geen invloed op.
 

Je gegevens zijn goed beveiligd
We nemen de bescherming van je gegevens serieus. Onze computers zijn met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd, en de website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de url. (Wordt momenteel gerealiseerd voor beide sites)
Informatie over je gezondheid die noodzakelijk is om je verantwoord te kunnen laten participeren aan onze trainings- en coaching activiteiten wordt na ontvangst direct verplaatst naar een externe harde schijf, deze wordt vervolgens op een veilige plaats in een fysieke kluis bewaard. Papieren versies worden gedigitaliseerd en eveneens op deze externe harde schijf bewaard. De papieren versies worden vervolgens vernietigd.
 

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?
Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet: de gegevens van bestaande cliënten worden niet langer bewaard dan twee jaar na afloop van de laatst genoten trainings- of coaching sessie. De gegevens van potentiële cliënten worden niet langer bewaard dan twee jaar na het eerste contact indien er geen overeenkomst tot stand komt. Er is een uitzondering: net zoals elke ondernemer zij wij wettelijk verplicht onze administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen?
Neem contact op en we bieden je de gelegenheid tot inzage of maken het voor je in orde, uiterlijk binnen twee werkdagen. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

  

Heb je tips, vragen of andere feedback?

Neem ook dan contact op via:
BliX-EM, tav Ellen Aalpoel

Veldkampsteeg 16
7437 PG BATHMEN
eaalpoel@gmail.com
+31 6 49873990
KvK 67675530

De Deelnemer verklaart zich bekend en akkoord met onze algemene voorwaarden, klachtenregeling, disclaimer en privacyverklaring.

bottom of page